حضور مسئولین وزارت نیرو در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و ملاقات با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی داشتند .