کنترل کیفیت این شرکت در چندین مرحله به شرح ذیل انجام می شود
1- کنترل قالبها قبل از ریخته گری
2- کنترل مذاب قبل از باریزی
3- کنترل قطعات پس از ریختگری
4- کنترل کیفی پس از شات بلاست و سند بلاست
5- کنترل کیفی پس از ماشین کاری (ابعاد و ظاهری)