دیدار مسئولین آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی
درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات استان تهران و نشستی با مدیریت محترم  شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی